Pensjonat – Restauracja GAWRA * *

ŁĄCZKI 80, 38-600 Lesko

tel. (13) 469 60 60
kom. 730 69 60 60

Contact in english:  +48  505 307 858

___________________________________

Dane do przelewu :

Bank BGŻ nr konta : 74160014621823793150000001

Firma Handlowo – Usługowa Edyta Zakrzewska

Łączki 80

38-600 Lesko

NIP: 688-125-55-35

e-mail: pensjonat@gawra.bieszczady.pl

 
______________________________________________

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i prywatności

w Pensjonacie GAWRA.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informujemy, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Helena Zakrzewska Firma Handlowo – Usługowa „HELLES”, zwana dalej Administratorem, tel.: 13 469 60 60, 505 307 858,

adres e-mail: pensjonat@gawra.bieszczady.pl

Specjalista d/s danych osobowych w Pensjonacie „Gawra” – Edyta Zakrzewska, dane kontaktowe: tel.: 505 307 858, pensjonat@gawra.bieszczady.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem, w szczególności usług związanych z rezerwacją pobytu oraz wykonaniem kompleksowej usługi hotelowej i gastronomicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się w Pensjonacie poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego,

3) podstawę prawną przetwarzanych danych stanowi:

a) zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1B RODO) i przepis prawa (art. 6 ust. 1C RODO),

b) zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem oraz nie wynikają z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, którym administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, biuro rachunkowe oraz organy, do których Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,

b) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa i te zawarte w dokumentach księgowych będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa,

6) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – wyłącznie na zasadach RODO,

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem, np. odmową realizacji usługi hotelarskiej

10) do danych osobowych Klientów mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni Pracownicy Pensjonatu.

 

statystyka
designed by
www. bieszczady .pl